Pomoc, zľava, zadarmo

Audity a posudky
Audity a posudky

Klientom STAVEBNEJ SPOLOČNOSTI ŠURÍK S.R.O. nie ste len v oblasti realizačnej fázy diela. Našim klientom ste aj v oblasti a období prípravy zámeru, teda v čase posudzovania parametrov existujúcej stavby či budovy pri porovnaní (posúdení) parametrov stavby či budovy pre prevedenie realizácie zámeru.

Znalecko-výpočtové POSÚDENIE stavov "po" a "pred" realizáciou je potrebné nielen pre získanie prehľadu klienta samotného, ale aj, a mnohokrát najmä, pre deklaratórne preukázanie zlepšenia, skvalitnenia, pozitívneho posunu vlastností stavby či budovy, ktorej sa stavba dotýka.

Štát neposkytuje dotačné prostriedky zadarmo a komukoľvek. Štát má záujem, aby sa realizovanými prácami a stavbami docielilo z celospoločenského záujmu požadovaného stupňa progresie. Typicky napríklad v oblasti energeticko-úsporných opatrení. Tento pozitívny posun parametrov budovy vo vybranej oblasti ukazovateľov nemožno akceptovať napríklad len na základe ústneho tvrdenia. Tento pozitívny posun je nutné PREUKÁZAŤ.

Preukázať = posúdiť = podrobiť auditu = písomne podchytiť odborné znalecké stanovenia rozhodných ukazovateľov.

Po praktickej stránke ponúkame zabezpečenie:

 • Lokalizáciu tepelných mostov v obvodových konštrukciách budov formou termovízneho merania ako jedného z podkladov pre posúdenie budovy pred realizáciou prác a zámeru a taktiež následne po dokončení stavebných úprav pre preukázanie kvalitatívneho zlepšenia meraných parametrov obvodového plášťa budovy.
 • Sondy pre odkrytie konštrukcií a skladieb, pohľadovo zakrytých inými vrchnými konštrukciami či materiálmi.
 • „Odtrhové“ skúšky na zistenie a overenie únosnosti a súdržnosti podkladových materiálov (napríklad pre riadne nadefinované kotviace systémy)
 • Akustické merania hluku a nepriezvučnosti
 • Hydrogeologické prieskumy
 • a ďalšie

Po teoreticko-administratívnej stránke ponúkame zabezpečenie:

 • Preukazov energetickej náročnosti budovy
 • Energetického auditu
 • Statické výpočty a definovanie konštrukčných prvkov
 • Stanovenie opatrení a prevedenie zvukového útlmu
 • Ekologické audity
 • Hydrogeologické posudky
 • Znalecké posudky (umelé aj denné osvetlenie)
 • Vyváženie a vyregulovanie vykurovacích sústav
 • a ďalšie

Pre viac podrobných a odborných informácií, rovnako ako pre zistenie alebo overenie nezáväznej ceny (zadarmo), odvodenej od dojednaného charakteru a rozsahu prác, nás kontaktujte buď prostredníctvom „kontaktného formulára“ alebo formou telefonátu niektorej osobe z nášho týmu  … viď. „kontakty“.