Revitalizácia, rekonštrukcia budov

Okná a dvere
Okná a dvere

Termín „výmena okien a dverí“ je z mylného pohľadu  širokej a laickej verejnosti veľmi jednoduchou a ľahkou záležitosťou, ktorej  iba  zdanlivo nie je nutné venovať príliš pozorností. Opak je pravdou. Pokiaľ sa chce stavebník a investor = pre nás „klient a zákazník“ rozhodnúť svedomito, zodpovedne  za svoje rozhodnutie, najmä s výhľadom na budúce obdobie, mal by si zvoliť dodávateľa „výplní otvorov“ a realizátora tejto  výmeny z radov odborníkov a praktikov, ktorí si za prvoradú úlohu stanovia pre každú zákazku vyhodnotenie aspoň týchto základných prvkov, ktoré kvalitu konečného výsledku „výmeny“ ovplyvňujú. Týmito  základnými ukazovateľmi a oblasťami sú:

  • Druh a stav stavajúcej stavebnej konštrukcie (materiál, vek, prevedenie, rovinnosť, klasická panelová alebo tehlová konštrukcia, medziokenné vložky a ich prevedenie, sendvičové panely a podobne.
  • Požiadavky na tepelne -izolačné charakteristiky výplní otvorov.
  • Požiadavky na vzduchotechnické opatrenia a vlastnosti výplní.
  • Požiadavky a predpokladaný úžitkový režim po montáži výplne.

STAVEBNÁ SPOLOČNOST ŠURÍK S.R.O. zásadne nevykonáva  montáže výplní otvorov pri ich  dodávke investorom! Vždy tieto práce realizujeme pri súbehu  zaistenia kvalitných a certifikovaných, normám vyhovujúcich vstupov (okien, dverí a ich súčastí , prvkov, komponentov alebo doplnkov). Iba tým sme  schopní  klientovi garantovať kvalitu odpovedajúcej cene.

Plast / drevo / kov …. Z pohľadu výrobných kompozitov základnej  konštrukčnej skladby okien alebo dverí sme schopní  klientovi dodať, s plnou garanciou  požadovanej kvality a akosti, výplne otvorov z plastu, dreva, ocele alebo hliníka. Rozhodujúcimi  faktormi pri voľbe základného konštrukčného materiálu sú  tepelne izolačné požiadavky, požiadavky na infiltráciu  vzduchu a vnútorné mikroklíma, aj výhľad použitia – či sa  jedná o hromadnú bytovú zástavbu alebo  o individuálne objekty k bývaniu, prípadne či  sa jedná o objekty občianskej vybavenosti, akou mierou sú  výplne vystavené riziku vandalizmu, početnosť a spôsob užívania a podobne.

Hĺbka obvodového rámu … Praxou aj  výrobou zažitým štandardom sú najmä u okenných výplní otvorov hĺbky  rámov  od 70 do 90 mm. Mimo tento štandard je možné dojednať a v rámci individuálneho prístupu a zákazky aj inú  hĺbku, ale znižovanie spodnej hranice neodporúčame.

Počet komôr …. Áno – pre základnú orientáciu  sa dá povedať, že so zvyšujúcim sa počtom komôr sa tepelno-izolačné vlastnosti výplne otvoru zlepšujú. Avšak rozhodným faktorom je posúdenie „nie“ počtu komôr, ale celkové posúdenie  celkovej konštrukcie výplne, teda pri zohľadnení  nielen rámu, ale tiež tepelnej priepustnosti skla. Prečo ? …. Pretože u otvorových výplní tvorí  plocha rámových konštrukcií  v priemere menej ako  25 - 30 %.

Súčiniteľ  prestupu tepla …. Súčiniteľ prestupu  tepla vyjadruje, koľko tepla unikne konštrukciou o ploche  1 m2 pri rozdiele teplôt ich povrchov  1 K. Preto teda pre laickú verejnosť obecne: Čím je nižšia  hodnota súčiniteľa prestupu tepla, tým sú  kvalitnejšie  a lepšie  vlastnosti konštrukcie z hľadiska tepelných úspor. Označuje sa písmenom „U“. V súčasnosti sa hodnoty súčiniteľa prestupu  tepla pre plastové rámové konštrukcie pohybujú zhruba v rozmedzí Uf = 1,0 - 1,5 (W/m2.K), u špeciálnych konštrukcií určených pre pasívne domy aj menej .

Nieje súčiniteľ ako súčiniteľ !!!Zásadne  s klientmi jednáme o dodávkach a montážach okenných výplní otvorov pri posudzovaní Uw. Ne Uf a ne Ug. Prečo:

Pretože Uf sa vzťahuje  k rámu a Ug sa vzťahuje ku sklenej výplní a práve tento súčiniteľ Ug niektorí  naši konkurenti (i niektorí výrobcovia  výplní) klamlivo vydávajú alebo  uvádzajú za hodnotu celej konštrukcie. Nie je tomu tak. Jediným súčiniteľom prestupu tepla, ktorý objektívne  vypovedá o celkových kvalitách výplne otvoru je koeficient Uw. Obecne platí Uf>Uw>Ug. Za štandard sa dnes považuje hodnota Uw okolo 1,1 W/m2.K. Sme schopní naším klientom  dodať a osadiť výplne dosahujúce hodnôt Uw i okolo 0,8 W/m2.K  Ďalšie ukazovatele  a podmienky  užívania a úžitkové hodnoty výplní stavebných otvorov, ktoré Vám radi pomôžeme posúdiť, porovnať, nadefinovať a navrhnúť či vyriešiť:

  • Akustické parametre, priezvučnosť apod.
  • Vzduchotechnické parametre, prievzdušnosť apod.
  • Protipožiarna odolnosť
  • Antivandal prevedenie
  • Estetika a prevedenie
  • a ďalšie

 

Pre viac podrobných a odborných informácií, rovnako tak, ako pre zistenie alebo overenie nezáväznej ceny /zdarma/, odvodenej  od dohodnutého charakteru a rozsahu prác, nás kontaktujte buď prostredníctvom „kontaktného formulára“alebo  formou telefonátu niektorej osobe z nášho tímu  … viď „kontakty“.