Pomoc, zľava, zadarmo

Cenové ponuky
Cenové ponuky

Motto: Cenová ponuka zadarmo!

Rešpektujeme skutočnosť, že náš zákazník potrebuje všetky rozhodujúce informácie o priebehu prípravy,  realizácie diela, a medzi týmito základnými a zásadnými informáciami je na prvom mieste vždy predstava  o celkovej  cene diela.

Bez náležitých informácií  o cenovej úrovni každého jednotlivého diela je rozhodovanie investora (klienta) prakticky nemožné a nereálne. Takéto rozhodovanie vedie k rôznym nezrovnalostiam a vzájomnému rozladeniu vzťahov medzi  objednávateľom  a zhotoviteľom.

Záväznou cenovou ponukou, odvodenou od stupňa podrobnosti špecifikácie  daného stavebného diela, Vám vypracujeme na rozdiel  od iných subjektov úplne  zadarmo a dodáme Vám ju k Vášmu posúdenie a k ďalšiemu využitiu.

Vypracovanie cenovej ponuky „zadarmo“ nepodmieňuje  následným povinným zadaním prác, dodávok alebo diela našej  spoločnosti. Rešpektujeme výber realizačnej firmy objednávateľom, investorom, klientom,, keď máme vďaka Vášmu rozhodnutiu a nášmu osloveniu, možnosť cenovú ponuku  spracovať a predložiť. Všetko ostatné považujeme za predmet ďalších prípadných obchodných jednaní..

Cenovú ponuku zadarmo

Vám pripravíme a predložíme:

  • na základe Vami dodaných podkladov (projektová dokumentácia, položkový výkaz výmer, slepý rozpočet zadávateľa diela alebo projektanta)
  • na základe osobného prejednania Vášho zámeru ,
  • na základe nášho odporúčania, skúseností a odbornej erudície ,
  • na základe miestneho šetrenia a nášho vlastného zamerania stavby alebo diela,
  • v jasnej a zrozumiteľnej podobe spracovania  pre laickú  i odbornú klientelu,
  • podľa Vašich požiadaviek , obecných zvyklostí a stavebných štandardov,
  • formou rozpočtových výstupov celoštátne platných kalkulačných a rozpočtových programov (URS – Kross, RTS a pod.),
  • formou individuálneho nacenenia inou formou na základe požiadavky klienta,
  • vrátane rozpočtu v členení podľa požiadavky dotačných programov (dotatočne uznané / neuznané náklady)

Jediné, čo  je potrebné k získaniu našej cenovej ponuky, pre Váš prehľad  a cenovú orientáciu, je Vaše skontaktovanie nášho  obchodného oddelenia so špecializovanými rozpočtármi. V prípade otázok alebo záujmu – využite kontaktného formulára v zápätí našich stránok, alebo kontaktujte ktorúkoľvek z osôb nášho tímu – viď „kontakty“.

Ďakujeme za možnosť – Vám, našu ponuku spracovať a predložiť.

GPS

STAVEBNÁ SPOLOČNOST ŠURÍK s. r. o., o.z

U Kľukov 33
Zakopčie 023 11

IČ: 0461575

+42 948 160 160

Obchodné oddelenie
Person

Jozef Šurík
+421 948 160 160

Profi Produkt