Pomoc, zľava, zadarmo

Stavebné konanie
Stavebné konanie

Legislatíva SR, najmä stavebný zákon (č. 50/1976 Zb.. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) je z pohľadu laickej verejnosti neprehľadnou zmesou úprav vo veciach územného plánovania, najmä cieľov a úloh územného plánovania, vo veciach sústav orgánov územného plánovania, nástrojov územného plánovania, vyhodnocovania vplyvov na trvalo udržateľný rozvoj územia, rozhodovanie v území, možnosti zlúčenia postupov podľa uvedeného zákona s postupmi posudzovania vplyvov projektov na životné prostredie, podmienky pre výstavbu, rozvoj územia a na prípravu verejnej infraštruktúry, evidenciu územnoplánovacej činnosti a kvalifikačné požiadavky pre územnoplánovaciu činnosť. Spomínaný zákon upravuje vo veciach stavebného poriadku najmä povoľovania stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení, užívanie a odstraňovanie stavieb, dohľad a osobitné právomoci stavebných úradov, postavenie a oprávnenia autorizovaných inšpektorov, sústavu stavebných úradov, povinnosti a zodpovednosť osôb pri príprave a realizácii stavieb . Ďalej tento zákon upravuje podmienky pre projektovú činnosť a vykonávanie stavieb, všeobecné požiadavky na výstavbu, účely vyvlastnenia, vstupy na pozemky a do stavieb, ochranu verejných záujmov a niektoré ďalšie veci súvisiace s predmetom tejto právnej úpravy.

STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ ŠURÍK s.r.o.  ponúka pomoc v podobe zastúpenia v potrebných územných a stavebných konaniach, prípadne pomoc, spočívajúcu v zaistení alebo sprostredkovaní získania potrebných územných a stavebných povolení k realizácii zámeru investorov = klientov.

Pre viac podrobných a odborných informácií, rovnako ako pre zistenie alebo overenie nezáväznej ceny (zadarmo), odvodenej od dojednaného charakteru a rozsahu prác, nás kontaktujte buď prostredníctvom „kontaktného formulára“ alebo formou telefonátu niektorej osobe z nášho týmu  … viď. „kontakty“.

GPS

STAVEBNÁ SPOLOČNOST ŠURÍK s. r. o., o.z

U Kľukov 33
Zakopčie 023 11

IČ: 0461575

+42 948 160 160

Obchodné oddelenie
Person

Jozef Šurík
+421 948 160 160

Profi Produkt