Pomoc, zľava, zadarmo

Projektová dokumentácia
Projektová dokumentácia

STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ ŠURÍK s.r.o. je z hlavnej a rozhodnej časti realizačnou stavebnou spoločnosťou.

Skutočnosť našej mnohoročnej praxe je previazaná s dôrazným upozornením a odporúčaním klientom, aby k realizačnej časti stavebného diela pristupovali až na základe dôkladného a podrobného prieskumu a presného nadefinovanie parametrov stavebného diela = celkového zámeru.

Cestou k takému presnému stanoveniu parametrov diela je spracovanie projektovej dokumentácie, ktoré nielen v grafickej časti (klasické poňatie PD), ale aj v časti textovej a popisnej (technická, vykonávacia správa) a v špeciálnych oddieloch detailov (výplne otvorov, zámočnícke výrobky, klampiarske výrobky , podrobné detaily riešení a pod.), určuje, vymedzuje a predpisuje "čo", "ako", akým materiálom, v akých krokoch a postupoch, v akých súvislostiach, v akých výmerách či jednotkových množstvách, bude, alebo má byť v priebehu realizácie dodané , vykonané alebo zabezpečené.

V praxi sme sa stretli s projektovými dokumentáciami veľmi nízkej kvality, ale za veľmi vysokú cenu, uhradenú z prostriedkov stavebníka = investora, ale tiež s veľmi kvalitne, rozsiahle a podrobne spracovanými projektovými dokumentáciami, u ktorých pomer kvality a ceny hovoril jasnou rečou v prospech stavebníka = investora.

Ani my, ako dlhodobý erudovaný dodávateľ a realizátor stavebných prác sa v priebehu stavby nezaobídeme bez spolupráce s autormi projektových dokumentácií, s jednotlivými hlavnými projektantmi či projekčnými spoločnosťami. A práve z tejto spolupráce je odvodený náš názor na nutnosť kvalitnej voľby zodpovedného projektanta. Preto klientom s úplne čistým svedomím a celkom úprimne, ponúkame zadarmo zaistenie či sprostredkovanie vypracovanie projektovej dokumentácie u zodpovedných a odborných projektantov, pri zachovaní cenovej dostupnosti pre klientov, kedy investície do projektovej dokumentácie je veľkou úsporou z celkového pohľadu na nákladovosť diela, nakoľko kvalitnou projektovou dokumentáciou je odstránených veľa naviac prác, dodatočných "ad-post" potrieb operatívneho riešenia problémov, predĺžení v čase realizácie diela pri hľadaní riešení "novo" zistených problémov či nedostatkov projektov a podobne.

V neposlednom rade je nutné zdôrazniť, že takmer žiadny z dotačných štatútov nepripúšťa realizáciu diela bez projektovej dokumentácie. A tu opäť odporúčame zvážit pomer hodnoty nákladov na projektovú dokumentáciu a následného mnohanásobného obdržania dotačných prostriedkov = financií.

STAVEBNÁ SPOLEČNOSŤ ŠURÍK S.R.O. sama projektovú činnosť nevykonáva, ale v prípade Vášho záujmu Vám ponúkne zoznam vhodných a odporúčaných projektantov či projekčných kancelárií, za ich kvalitu práce pri priaznivosti ceny … si stojíme.

Pre viac podrobných a odborných informácií, rovnako ako pre zistenie alebo overenie nezáväznej ceny (zadarmo), odvodenej od dojednaného charakteru a rozsahu prác, nás kontaktujte buď prostredníctvom „kontaktného formulára“ alebo formou telefonátu niektorej osobe z nášho týmu  … viď. „kontakty“.

GPS

STAVEBNÁ SPOLOČNOST ŠURÍK s. r. o., o.z

U Kľukov 33
Zakopčie 023 11

IČ: 0461575

+42 948 160 160

Obchodné oddelenie
Person

Jozef Šurík
+421 948 160 160

Profi Produkt