O spoločnosti

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
O spoločnosti

,,Na prvom mieste je spokojný zákazník,
na hodnotení a spokojnosti ktorého závisí prosperita a existencia našej spoločnosti“

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. = viac ako 13-ť ročná tradícia budovania modernej, pružnej, odbornej a komplexnej stavebnej spoločnosti, flexibilne reagujúcej na nové technológie, trendy,  operatívne požiadavky a nároky trhu, investorov i konečných bytových užívateľov realizovaných zákaziek či prác.

Vznikli sme v roku 2007 transformáciou pôvodnej spoločnosti Jozef Šurík, ktorá svoju činnosť zahájila v roku 2004. Najčastejšie realizujeme zákazky v regióne severnej Moravy. V roku 2016 sme založili hlavne pre miestnu dostupnosť zákazníkov Žilinského kraja, našu organizačnú zložku so sídlom v Zákopčí v okrese Čadca. Týmto rozhodnutím sme odbúrali náklady na presun materiálu a dopravy zamestnancov zo sídla spoločnosti, čím sme znížili nákladovosť  pre slovenských zákazníkov.

Počas celej doby našej existencie sa úspešne snažíme o neustále budovanie a zvyšovanie dôvery i spokojnosť našich zákazníkov.  Dôveru a spokojnosť zakladáme predovšetkým na komplexnosti ponúkaných služieb a na starostlivosti o zákazníka vo všetkých fázach procesu prípravy a realizácie stavby alebo diela.

Našim zákazníkom sa nestávate okamžikom podpisu zmluvy o dielo a neprestávate nim byť dňom vystavenia konečnej faktúry.

Ak  nám dovolíte, chceme sa aktívne podieľať na príprave stavebného zámeru (poradenstvo, konzultácie, pred projekčná príprava zámeru,  projekčná činnosť a stavebný inžiniering, vyhľadanie vhodnej formy a financovania diela, zaistenie dodatočných prostriedkov, prerokovanie, vysvetlenie súvislostí väzieb a dopadov na osobný účet na schôdzkach, alebo jednaniach pred rozhodnutím o rozsahu a spôsobe vykonania cieľového zámeru či stavebnej zákazky). Už v okamžiku prvého stretnutia alebo prvého kontaktu Vás považujme za nášho zákazníka. V prípade, že realizáciu Vášho stavebného diela zveríte do rúk našej spoločnosti, tak sa Vás, o správnosti Vášho rozhodnutia, budeme s maximálne možnou mierou snažiť presvedčiť tromi základnými piliermi, na ktorých je naša firemná filozofia založená: kvalitná práca, rýchlosť vykonania diela a klientsky dostupná cena zodpovedajúca garantovanej kvalite. I po dokončení vlastnej realizácie zákazky zostávame v kontakte a trvalej spolupráci so zákazníkom.

Mnoho tých, s ktorými sme sa pri realizácií stavieb stretli, i po mnohých  rokoch po dokončení diela  na nás obracajú v konzultácií s otázkami, žiadosťami o rady, s dotazmi na doporučené spôsoby a pod. Nie je pre nás kvalitnejšej referencie, ani lepší pocit uspokojenia s dobre odvedenej práce, ako skutočnosť že sa zákazník opakovane obracia na naše služby so slovami: „ Boli sme maximálne spokojní s prácou i cenou diela , a preto nie je dôvod, aby sme hľadali iného dodávateľa. Prečo meniť niečo, čo vieme, že funguje.“

Naším, síce nie skromným cieľom, prioritou alebo prianím je dosiahnutie práve tohto výsledku a jeho dlhodobé udržanie.

V súčasnej dobe spoločnosť disponuje približne 100-kov pracovníkov potrebných  stavebných remesiel, čo zaisťuje plynulú a dynamickú realizáciu stavieb, pri zachovaní vysokej kvality zhotoveného  diela.  Na vlastnú kontrolu našej práce  a organizácie práce, pre vyhodnotenie spätných väzieb a podnetov zákazníkov vlastníme certifikáty  ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001. Auditom a certifikátom sú podriadení všetci dôležití zamestnanci vybraných stavebných remesiel, prierezom od výkonných remeselníkov v robotníckych profesiách až po vedúcich a riadiacich pracovníkov.

Zázemie spoločnosti ( vedenie, správa spoločnosti, sklady, výrobné haly, garáže, parkovacie plochy a pod.) sa nachádza vo vlastných priestoroch. Zásadne nevyužívame žiadne prenajaté priestory alebo nehnuteľnosti. Používame výhradne vlastné strojné vybavenie, vlastný vozový park a používame vlastné lešenie. Špecializujeme sa na revitalizáciu panelových a bytových domov ( zateplenie, výmena výplní otvorov, akékoľvek opravy a rekonštrukcie striech, balkónov, zábradlí, presklení lodžii, tak tiež na dodávky novo zriadenia prefabrikátovych lodžií, na vlastné a kompletné klampiarske a zámočnícke práce). Zaistíme Vám vybavenie a získanie štátnych dotácii, financovanie, projektovú dokumentáciu a poradenstvo. Štandardne poskytujeme päť ročnú záručnú dobu  na celé dielo. Zdarma Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku, čo považujeme za samozrejmosť.

ČO PONUKÁME VO FÁZE PRED REALIZÁCIOU STAVEBNÉHO DIELA?

 • Náš čas, vedomosti, kontakty, sprostredkovanie = technické poradenstvo, konzultácie, prejednanie, voľba variant prevedenia, odporučenie a asistencia pri určení konečného riešenia.
 • Vybavenie auditov, posudkov, energetických štítkov, stanovenie úspor a prepočítanie návratnosti investícií, energetické a statické posúdenie s vyjadrením  a výstupmi pre odstránenie chýb a nedorobkov.
 • Posúdenie potrebných miest a plôch pomocou termovízie, kamerovým prieskumom napr. šachiet, potrubí a pod., všetko pre identifikáciu miest so závadami a miest, kde lokalizácia miesta závady podstatne zníži náklady na jej opravy.      
 • Vybavenie dotácii v režime akýchkoľvek možných finančných podporných programov.
 • Vybavenie a dojednanie financovania klientsky vhodným a finančne dosiahnuteľným spôsobom,  navrhnutý a upravený   na mieru každého investora, zákazníka.
 • Inžinierska činnosť (projekčná činnosť, stavebný inžiniering, vybavenie ohlásení, povolení, prejednanie, zastupovanie, vizualizácia projektu, konzultácia s architektmi, navrhnutie farebného prevedenia, vytýčenie inžinierskych sietí a pod.
 • Podpora a pomoc zástupcov domov, predsedom družstiev, výborom spoločenstva vlastníkov jednotiek a podobne.
 • Osobná účasť na jednaniach i pri schvaľovacom procese rozhodovania o realizácií diela.
 • Osveta z oblasti BOZP v nadväznosti na stavebné práce.
 • .....a ďalšie.

ČO PONUKÁME V RÁMCI VLASTNEJ REALIZÁCIE ŠTANDARDNÉHO STAVEBNÉHO DIELA?

 • Rekonštrukcia a revitalizácia bytových a panelových domov, zníženie energetickej náročnosti budov, zateplenie obvodového plášťa budov, zateplenie a opravy striech.
 • Výmena výplní stavebných otvorov (okná, dvere, vstupné portály).
 • Sanácia a komplexná rekonštrukcia balkónov a lodžií.
 • Realizácia (dodávka a prvotné nové prevedenie ) systémových lodžií (prefabrikované stavebnicové lodžie).
 • Balkónové zábradlie akéhokoľvek prevedenia i výplní ( Fe, Al, sklo, plast).
 • Zasklenie lodžií, zastrešenie balkónov, vstupov a pod.
 • Vlastnou autorizovanou  zámočníckou a klampiarskou výrobou.
 • Umývanie fasád, aplikácia protiplesňových opatrení, nátery fasád.
 • Hydroizolácia budov.
 • Akékoľvek dodávky, práce a činnosti spojené s kategóriami stavebných odborov, voda, kúrenie, kanalizácia, odpady, rozvody požiarnej vody, VZT, elektroinštalácie silnoprúd i slaboprúd (zvončeky, el. vrátnik, zabezpečovacie systémy, dátové prenosy, kamerové systémy).
 • Rekonštrukcia bytových jadier.
 • Realizácia akcií väčšieho investičného charakteru i drobnejších údržbových, rekonštrukčných  či opravných činnosti.
 • Strojné i ručné zemné práce, demolačné práce.
 • Doprava, preprava, žeriavnické práce, likvidácia odpadu.
 • ........ a mnohé ďalšie.

ČO MOŽEME PONUKNÚŤ ĎALEJ, ALEBO V SÚVISLOSTI S HLAVNOU REALIZAČNOU ČINNOSŤOU?

 • Požičanie lešenia.
 • Autodopravu, zemné práce.
 • Garanciu zákonnej likvidácie odpadu s dôrazom na minimálnu ekologickú záťaž.
 • Akúkoľvek revíznu činnosť (elektro, hromozvody, plyn, komíny, výhradné technické zariadenia).
 • Zaistenie rekonštrukcie i výmena výťahov.
 • Nadštandardne vysoké poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vykonávanými prácami.
 • Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveniskách.
 • Nadštandardný záručný a pozáručný servis.
 • Vždy osobný a individuálny prístup k dielu, zákazke, investorovi, objednávateľovi, zákazníkovi.
 • ......... a mnohé ďalšie.

NA ZÁVER:

Naše základné a hlavné firemné motto: ,,Na prvom mieste je spokojný zákazník, na hodnotení a spokojnosti ktorého závisí prosperita a existencia našej organizácie“,  nie je iba reklamným vyjadrením alebo prázdnou frázou za účelom získania zákazníka alebo zákazky. Je to stručné a výstižné vyjadrenie našej celofiremnej filozofie. Sme si vedomí, že musíme najskôr preukázať profesionalitu,  presvedčiť referenciami  a tým všetko pripraviť  k tomu, že nám vôbec klient šancu k dôvere dá. Ak jeho dôveru získame, musíme dbať o to aby sme ju nestratili alebo aby sme ju nesklamali.  Až potom sa môžeme na ňu odvolať. Napríklad v záujme jednania s ďalšími zákazníkmi.....